13 февруари 2012 от 14:30 часа
Националните институти за приложни науки (INSA) са част от френските Grandes Ecoles. В европейски мащаб те отговарят на научно-технически университети.

Целта на INSA е в продължение на пет години след завършване на средно образование да  подготвят високо квалифицирани дипломирани инженери.

INSA приемат студенти с много високо ниво в областта на науките и преди всичко по математика и физика.

Обучението е петгодишно и включва два цикъла: в първия студентите получават базово образование по математика, физика, химия, механика и информатика , както и по други дисциплини (френски и други езици, комуникациии, спорт). Студентите, издържали успешно изпитите в края на първия цикъл, преминават в Инженерния цикъл. Обучението в този втори цикъл се провежда в специализираните факултети, които подготвят специалисти във всички области на инженерните науки.

Обучението във Франция често затруднява чуждестранните студенти поради различията в учебните програмите за средно и висше образование в отделните европейски страни. За улесняване интегрирането им във френската образователна система, INSA създадоха международни програми, една от които е програмата EURINSA за кандидати от Централна Европа. Тя  дава необходимото ниво и възможност на студента, след двегодишно обучение да запише трета година било в специализиран факултет към съответния INSA във Франция, било в друга инженерна прогрма  в някое от европейските учебните заведения, с които INSA има договор.

Предвидено е лятно училище с продължителност 6 седмици за интензивно изучаване на френски език и за начална подготовка по математика, преди записването в първи курс.
Обучението по френски за чуждестранните студенти продължава през цялата първа година на следването им.
Летният курс по френски и по математика е поет изцяло от INSA.

Крайната дата за подаване на документи за кандидатстване е 15 май на текущата година.

Информация за програмата ЕURINSA можете да намерите в http://www.insa-lyon.fr/fr/eurinsa

Чуждестранните студенти от европейска страна, чиято валута е в неравностойно положение, могат да кандидатстват за Стипендии отпускани по международните програми (BFI) в размер на 2000 € годишно. Тези стипендии се подновяват всяка година при успешно взети изпити и заверена учебна година като покриват една част от разходите за жилище и храна. За повече информация посетете сайта http://international.insa-lyon.fr, рубрика стипендии/финансови помощи.

Adresse:
Френски институт България
ул. "Дякон Игнатий" №2
София
1000
Bulgarie