Програма EURINSA

Националните институти за приложни науки (INSA) са част от френските Grandes Ecoles. В европейски план те отговарят на университети в областта на техническите науки и технологии. Целта на INSA е в продължение на пет години след завършване на средно образование да  подготвят високо квалифицирани дипломирани инженери.

INSA приемат студенти с много високо научно ниво предимно в областите математика и физика.

Обучението е петгодишно и включва два цикъла: в първия студентите получават базово образование по математика, физика, химия, механика и информатика , както и по други дисциплини (френски и други езици, комуникациии, спорт). Студентите, издържали успешно изпитите в края на първия цикъл, преминават в Инженерния цикъл. Обучението в този втори цикъл се провежда в специализираните факултети, които подготвят специалисти във всички области на инженерните науки.

Обучението във Франция често затруднява чуждестранните студенти поради различията в учебните програмите за средно и висше образование в отделните европейски страни. За улесняване интегрирането им във френската образователна система, INSA създадоха международни програми, една от които е програмата EURINSA за кандидати от Европейския съюз и от Централна и източна Европа. Тя  дава необходимото ниво и възможност на студента, след двегодишно обучение да запише трета година било в специализиран факултет към съответния INSA във Франция, било в друга инженерна прогрма  в някое от европейските учебните заведения, с които INSA има договор.

Предвидено е лятно училище с продължителност 6 седмици за интензивно изучаване на френски език и за начална подготовка по математика, преди записването в първи курс.

Обучението по френски за чуждестранните студенти продължава през цялата първа година на следването им.

Летният курс по френски и по математика е поет изцяло от INSA.

Крайната дата за попълване на електронно доси за кандидатстване е 15 май на текущата година http://www.insa-france.fr/fr/inscription-1ere-annee/.

Хартиеното досие трябва да бъде изпратено преди 22 май.

Информация за програмата ЕURINSA можете да намерите в

http://www.insa-france.fr.

Чуждестранните студенти от европейска страна, чиято валута е в неравностойно положение, могат да кандидатстват за Стипендии отпускани по международните програми (BFI) в размер на 2000 € годишно. Тези стипендии се подновяват всяка година при успешно взети изпити и заверена учебна година като покриват една част от разходите за жилище и храна. За повече информация посетете сайта :

http://www.insa-france.fr/fr/informations-generales, рубрика стипендии / финансови помощи.