Mрежата « n+i » е консорциум от повече от 70 френски висши инженерни училища (Grandes Ecoles), които синхронизират дейността си в областта на международното сътрудничество.

Програмите на мрежата « n+i » са насочени към студенти и млади специалисти, с достигнато ниво минимум Професионален бакалавър или Бакалавър по инженерни науки. Целта на мрежата е да подготвя инженери на високо ниво с международно призвание.

За да улесни интегрирането на чуждестранните студенти във френската образователна система, мрежата « n+i » предлага пакетни услуги по заявка от страна на висшите училища и в интерес на чуждестранните студенти :

Пакетът Intégration culturelle (PIL ) включва посрещане на аерогарата или  жп гарата, трансфер до съответния град, резервация на жилище, оказване на помощ при различните формалности по записване, откриване на банкова сметка, издаване на карта за престой, застраховане.

Пакетът Intégration linguistique (PIL) e летен стаж по френски за чужденци във Франция (юли/септември). По време на обучението, студентите се настаняват в семейства с цел по-бързото им приобщаване към културата и френския език. За да бъде освободен един кандидат от този стаж, той трябва да представи диплома за ниво на владеене на езика DELF B2.

Пакетът Intégration méthodologique (PIM) е период на методологична, академична и езикова адаптация и запознава с начина на обучение във Франция.

PIM е адаптиран към езиковото ниво на студента :

 • за студентите с ниско ниво на владеене на френски, които не познават френската  методика на обучение, се организира PIM commun, общ за няколко висши училища
 • на студентите със средно ниво на владеене на френски и запознати с френската образователна система се предлага PIM  local, организиран директно в съответното висше училище.

PIM communпрограмата носи 30 кредита ECTS и е част от инженерното обучение на чуждестранните студенти на етапа, когато те все още не посещават лекции заедно с френските си колеги. Заниманията се провеждат в малки групи на френски език. Нефранкофоните могат да ползват материали на английски, както да задават въпроси и да получават отговори  на същия език.

Този период се състои от две части :

Първа част: от септември до декември, 26 кредита ECTS.

За по-добра ефикасност и от чисто финансова гледна точка този семестър е общ за инженерните училища със сходна насоченост. Следователно тази първа част може да бъде организирана от учебно заведение, различно от това, в което студентът е записан (всички трансфери и условия са предварително уточнени).

Втора част : (януари и февруари) - програмата е от 2 до 6 седмици в зависимост от учебното заведение.

Това отново е период на адаптация, но вече в група с френските студенти и в избраното учебно заведение. Посещават се лекции, лабораторни занимания. Целта е свикване с ритъма на обучение и интегриране във френската образователна система.

PIM local е насочен към студенти с добро езиково ниво и познания за Франция, които могат да бъдат включени директно в учебния процес, заедно с френските и международни студенти в съответното инженерно училище. Те могат да ползват персонална помощ от тутор. 

Освен възможността да посещава лекции (30 кредита ECTS) съвместно с френските си колеги, този пакет предлага още :

 • персонално посрещане в съответното училище
 • индивидуални консултации с преподаватели според нуждите (френски език, науки, технологии)
 • индивидуални консултации с френски студенти-инженери. Целта е усвояване на темите и упражненията с помощта на напреднали студенти и интегриране към студентския живот
 • ползване на двуезични учебни материали.

Освобождаване от PIM, възможно при високо ниво на владеене на френски език, води до директно включване в учебния процес с френските студенти в ниво М1а.

Програми за обучение

Магистърските програми (блок от 120 кредита ECTS) са насочени към студенти в областта на инженерните науки или завършили млади инженери с ниво Licence (завършена трета година), Bachelor ( бакалавър) или друга еквивалентна диплома по преценка на мрежата « n+i ».

Кандидатите имат избор между две програми :

Магистратура « n+ » - пълен общообразователен курс в дадена област. Минималната продължителност е две години след ниво професионален бакалавър.

Записването в тази програма изисква високо ниво на научни и технологични познания в съответната научна област. В обучението са включени стажове в предприятия и посещения в производствени структури. Програмата подготвя специалисти по управление на проекти и екипи.

Във Франция, обучението по инженерни науки е много престижно и води до диплома (Master's Degree), която се издава единствено от  висшите училища  акредитирани от Френската комисия за инженерни звания (CTI-Commission des Titres d`Ingénieur).

Магистратура « i » - тази програма, тясно специализирана в дадена научна или технологична област, включва 6 месечен стаж в предприятие или научна лаборатория. Тя е адаптирана за студенти, желаещи да се специализират в конкретна насока и да продължат образованието си на ниво докторантура.

Тази магистратура подготвя инженери за научна,  изследователска и развойна дейност,  както и специалисти по управление на проекти и екипи.

Само тази програма, при определени условия, позволява на чуждестранните студенти да поискат приравняване на придобити вече академично ниво или професионален опит към ниво М1. По този начин може да се намали срока на обучение във Франция на 12 месеца (М2).

Дипломата, издавана от съответните училища, акредитирани от Генерална Дирекция за Висше образование и професионално внедряване (DGESIP) е призната за национална.

Магистратурата се нарича Master « i », за да се подчертае международната й значимост.

Докторантура (PhD)

Чрез сайта на Мрежата « n+i », кандидатите могат да намерят най-подходящата лаборатория за изследователска работа. Подготовката е в продължение на 3 години.

За записване в докторантура е необходимо :

 • придобито ниво магистър
 • съгласие от научния ръководител и от докторантското училище

Няма специфични изисквания за нивото на владеене на френски език при записване в докторантура, тъй като всички преподаватели са и англофони. Все пак, в третата година, за предпочитане е докторантската теза да бъде написана и защитена на френски език.

Финансиране на обучението

За чуждестранните студенти, приети в инженерно училище от мрежата n+i, Франция (приравнявайки ги към френските студенти) автоматично финансира повече от 50% от таксата, намалявайки по този начин частта за плащане от самия студент.

Съществуват други възможности за допълнително финансиране:

 • лично финансиране или студентски кредит
 • правителствени стипендии (двустранни спогодби) 
 • стипендии на френската държава (Еiffel, министерства, посолства) 
 • стипендии на Европейския съюз (Erasmus, Leonardo…) 
 • стипендии на френски области и градове 
 • стипендии на предприятия
 • стипендии на Мрежата « n+i »
 •  възможност за почасова работа по време на обучението

Записване

Кандидатстването става чрез попълване на електронно досие в Интернет на адрес www.nplusi.com и изпращане по пощата хартиен вариант на същото досие. Колкото по-бързо подадете документи, толкова по-бързо вашето досие ще бъде разгледано и одобрено, а това увеличава шансовете ви за финансиране.

Записванията са в две сесии  и най-общо започват през септември на предходната година и приключват през месец март на текущата година. Необходимо е да се спазват сроковете за всяка сесия.

Réseau n+i
79, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
www.nplusi.com

contact@nplusi.com