Каква специалност да изберете, ако сте с хуманитарен профил (L)?

 
Филологии, езици, хуманитарни науки или право отварят вратите си за вас. Но те не предлагат многобройни възможности за професионална реализация. Ето защо е необходимо предварително добре да обмислите професионалния си проект и в съответствие с него да изберете специалност, която да доведе до успешната му реализация. Нещо повече? Изучаване на един допълнителен език, например чрез дистанционно обучение (CNED).

В университетите

Кандидатите с профил L могат да се ориентират в следните насоки :

 • Филологии : класически филологии, съвременни филологии, езикознание, лингвистика.
 • Езици : LLCE (langue, littérature et civilisation étrangères), LEA (langues étrangères appliquées), регионални езици и култури, информация и комуникация.
 • Хуманитарни и социални науки : география, история, философия, психология, социология.
 • Изкуство : пластични изкуства, театрално изкуство, история на изкуствата и археология, музика.
 • Право

В Grandes écoles 

Завършилите средно образование с отлични резултати и притежаващи висок капацитет за работа могат да се насочат към подготвителните класове на les Grandes écoles. Добре е да се предвиди и резервен вариант в случай на неуспех.

Кандидатите за подготвителните класове с литературна насоченост трябва да имат много добро ниво по френски, философия, история, езици, писмено и устно изразяване, много богата обща култура, методични и аналитични способности.

Подготвителните класове са в следните насоки :

 • Филологии : класическо образование с доказана трудност, Подготвя за прием в  l’ Ecole normale supérieure (ENS) Ulm (Paris)
 • Филологии и хуманитарни науки : подготвят за конкурса на l’ENS LSH Lyon
 • Филологии и социални науки : учебните програми съдържат много математика и социални науки. Те подготвят за прием в ENS de Paris, Lyon et Cachan, както и за конкурсите на училищата по търговия
 • В подготвителните класове към Ecole des Chartes се приемат кандидати с отлични знания по латински език за подготовка на архивисти и консерватори на културното наследство. Основни предмети: латински, гръцки, история, френски и други живи езици.
 • Подготвителните класове към Saint-Cyr са достъпни за кандидати с отлично ниво както по езици и литература, така и по математика. Подготвят се офицери от сухопътни войски.
 • Подготвителните класове към ENS Cachan подготвят преподаватели по пластични и приложни изкуства, икономически науки и езици.

Кандидатите с профил L могат да се ориентират и към висшите училища по търговия и управление при условие, че изберат подготвителен клас с икономическа насока.

Тези, които проявяват интерес към актуалните събития, могат да се явят на конкурсите във висшите институти за политически науки (IEP).

Търговско-промишлените палати ръководят учебни заведения за професионална подготовка. Те предлагат на младите хора квалификации в областта на търговията, управлението и технологиите.

Професионална реализация

Образование : учителската професия е естествена реализация за завършилите филологии и езици.

Журналистика : за училищата по журналистика се изисква изключително високо ниво на обща култура, като идеалният вариант е образование от типа политически науки. Съществуват и  университетски програми , чиито специалисти са високо ценени в този сектор (CELSA - Paris).

Комуникация : атрактивна област - от вътрешна до външна комуникация (връзки с обществеността)

Книгоиздаване и книгоразпространение

Библиотечно дело

Преводачество : препоръчва се владеене на три езика, от които един рядък (запишете се в INALCO). Възможности за реализация съществуват в областите туризъм, международна търговия, секретариат.

Артистични професии : необходими са талант и много работа.

Държавен сектор : за онези, които търсят сигурна работа

Юридически професии : от 10 до 12% са кандидатите с този профил, които се ориентират към правото. В началото обучението е трудно, но обещаващо, при високо ниво на специализация и особено в областта на бизнес правото.

Секретариат : владеенето на чужди езици, богата обща култура и владеене на средствата на информатиката са основно предимство за реализация в този сектор.

Търговия и управление : почти няма безработица в сектори като търговия, дистрибуция, продажби, управление на човешките ресурси и застрахователно дело. 

Обществен, социо-културен, спортен сектор : реализация в социалните служби, възпитател, социо-културен деятел, спортен инструктор.