Стипендии за обучение на френското правителство

Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и закраткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България  или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.

Магистратура (M2) 

Стипендията за това ниво на обучение се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски висши учебни заведения.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченостстипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Програма Коперник (Post Master)

Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.
www.cdi.fr/copernic

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма « Мобилност на млади научни работници »

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция.Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  30 години за ниво магистратура (master 2)
 • възраст :  35 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници 
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България  и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За ниво Mагистратура (M2) :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение

 За Програма Коперник :

Досието за кандидатстване се подготвя в  2 идентични екземпляра.  Единият се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра «  Procédure de recrutement  » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр
 • копия на придобитите дипломи
 • копие  на академичната справка за последните две години в университета  
 • 2 препоръки (на френски или английски)
 • CV на френски език

За докторантури под двойно научно ръководство  :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на дипломата за висше образование и приложението към нея
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

 • формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

Срокове

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 17 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 21 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 4, 5 и 6 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 11 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg 
 • април/юли подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокове

Програма Коперник

 • 17 март : краен срок за подаване на досие за кандидатстване
 • края на март : подбор на кандидатите по досие
 • 12 април :  събеседване на одобрените кандидати с комисия съставена от представител на програмата Коперник, бивши  студенти Коперник и представител на Френския институт в България
 • края на юни обявяване на окончателните резултати

Срокове

Мобилност на млади научни работници 

 • Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

 

Досие за предоставяне на стипендия

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие Dossier de bourse d’études, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани : 

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение
 • или академична справка за студентите в последна година
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение

Докторантите е необходимо да добавят още : 

 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • евентуално списък на публикации

 

Стипендии и добавки

Стипендиите на френското правителство включват :

 • 767 евро месечна издръжка
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в CampusFrance .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Бюро за стипендии 

Френски институт в България

ул. Славейков № 3

Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14

тел : 00 359 2 937 79 64